Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen byBP als opdrachtnemer en opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten. Afwijkingen hierop zijn alleen geldig als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Bij vragen over deze voorwaarden zijn wij bereikbaar op:

E-mail: info@bybp.nl

Telefoon: +31 20 776 8159

Adres: Zekeringstraat 48, 1014 BT Amsterdam

Aanbiedingen en offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, maximaal 30 dagen geldig en bij een spoedoverleg 5 dagen. Offertes binden byBP alleen wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en met opdrachtgever zijn overeengekomen in een ondertekende offerte online.

Duurovereenkomsten

Voor bepaalde diensten wordt afgesproken dat we voor een bepaalde periode een project uitvoeren. In overleg wordt dit project ingevuld voor een in de offerte bepaald aantal uren of prijs dat in een bepaalde periode aan het project besteed zal worden.

Leveringstermijnen, meerwerk en uitbesteden

byBP doet zijn uiterste best de afgesproken leveringstermijnen na te komen, behalve bij het uitblijven van instructies, medewerking of voor de nakoming benodigde materialen, langer overleg met opdrachtgever dan voorzien, ziekte of overmacht. Indien een afgesproken termijn overschreden dreigt te worden wordt dit aan opdrachtgever gemeld.

Wanneer (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de opdrachtgever gewijzigd dient te worden dient opdrachtgever hiervoor te betalen, zal vervolgens de lopende opdracht afgesloten worden en een nieuwe offerte worden opgesteld. Hierbij zal ook een nieuwe prijs voor de aanvullende werkzaamheden worden overeengekomen.

Indien sprake is van meerwerk wordt contact opgenomen met opdrachtgever. Er worden dan afspraken gemaakt over de hoeveelheid meerwerk, de kosten en de betalingsvoorwaarden hiervan.

byBP behoudt zich het recht voor werk uit te besteden aan derden. byBP fungeert dan als hoofdverantwoordelijke.

Wanneer er in het door byBP geleverde product ondergeschikte afwijkingen zitten vergeleken met wat is afgesproken, heeft opdrachtgever in beginsel geen recht tot afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding. Na uitvoering van de opdracht is byBP niet verplicht de daarbij gebruikte gegevens of materialen te bewaren.

Derde partijen

Het komt voor dat byBP bij het verlenen van diensten afhankelijk is van de diensten van derden, de functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn.

Het kan voorkomen dat deze diensten of functionaliteiten niet optimaal met de eigen diensten van byBP samengaan. Wij zullen er dan alles aan doen dit te voorkomen maar geven hier geen garantie voor. byBP is hier in zoverre niet verantwoordelijk voor dat wij niet gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet optimale functioneren te vinden. Wij bieden hiervoor geen garanties.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle zaken die byBP voor opdrachtgever maakt en/of levert blijven haar eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever voor onze producten en/of diensten aan byBP verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan pandrechten te verlenen op onder dit eigendomsvoorbehoud vallende zaken of deze op een andere manier te bezwaren. Wanneer derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of daar bepaalde rechten op willen vestigen of doen gelden, moet opdrachtgever byBP hier binnen zeven (7) dagen schriftelijk van op de hoogte stellen.

Vertrouwelijke informatie

Partijen komen overeen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen zodat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden.

Betalingsvoorwaarden

byBP sluit slechts overeenkomsten indien er vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs. Met byBP gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten van opdrachtgever.

Bij een vaste prijs start byBP de werkzaamheden in beginsel pas na ontvangst van de betaling van een voorschotnota van 50% van de afgesproken vaste prijs. Het laatste deel van een vaste prijs (50%) dient altijd na oplevering betaald te worden.

Indien sprake is van een duurovereenkomst worden de maandelijkse kosten steeds aan het begin van iedere kalendermaand bij opdrachtgevers in rekening gebracht.

De door byBP gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.

De (uur)tarieven van byBP kunnen ieder jaar in januari opnieuw door haar worden vastgesteld. Dit kan alleen anders zijn indien dat schriftelijk tussen partijen is afgesproken.

Betaling dient volledig en uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Het verrekenen van door byBP gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van 30 dagen is opdrachtgever automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. Dergelijke incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.

Wanneer er in termijnen betaald wordt heeft byBP bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het leveren van producten (tijdelijk) op te schorten.

Mogelijkheden tot opzegging

Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met opdrachtgever te krijgen is, heeft byBP na drie (3) pogingen binnen minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met byBP ontlenen.

Wanneer opdrachtgever byBP de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of indien opdrachtgever zich op een andere wijze niet aan hun verplichting houdt, heeft byBP nadat opdrachtgever daar schriftelijk op is gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Als byBP in verband hiermee kosten moet maken heeft byBP het recht deze kosten tegen gebruikelijke uurtarieven in rekening te brengen.

Verstrekte gegevens

byBP is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, actualiteit, opmaak en oplage van door opdrachtgever aan byBP aangeleverd materiaal. Daarnaast kan van byBP niet worden verwacht dat zij volledig op de hoogte is van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. byBP gaat ervan uit dat wat door opdrachtgever wordt aangeleverd in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart byBP voor eventuele aanspraken van derden of instanties dienaangaande.

Wanneer er nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verzonden worden staat opdrachtgever in voor de juistheid of geldigheid van de door haar aangeleverde (e-mail)adressen waarnaar verzonden wordt.

 

Aansprakelijkheid

Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (art. 6:74 BW), is byBP uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade voor zover dat uit de wet voortvloeit.

In die gevallen zal het bedrag dat byBP aan schadevergoeding dient te betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat byBP van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft ontvangen. De BTW staat hier buiten. Indien sprake is van een duurovereenkomst, zal het bedrag dat byBP op grond van een tekortkoming in de nakoming aan schadevergoeding moet betalen nooit hoger zijn dan het bedrag dat is afgesproken voor onze prestaties in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat byBP tekort is gekomen in de nakoming.

Als byBP, één of meer van haar medewerkers of een ondergeschikte waarvoor zij verantwoordelijk is zich tegenover opdrachtgever schuldig heeft gemaakt aan een algemene onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), is byBP alleen aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is als die het gevolg is van opzet of grove schuld door byBP. In dat geval zal er door byBP per (reeks samenhangende) gebeurtenis(sen) nooit meer vergoed worden dan het bedrag dat zij voor het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen heeft. De BTW valt hier niet onder. Dit bedrag is nooit hoger dan € 5.000,-

Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door derden, dienen deze derden aangesproken te worden. Wanneer byBP wordt ingeschakeld om dergelijke schade te herstellen zal daar afzonderlijk meerwerk voor in rekening worden gebracht.

byBP is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

byBP kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van byBP nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert. Voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van byBP beperkt.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Overmacht

Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat byBP niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.

Hieronder wordt o.a. begrepen: stakingen, ziekte van zowel eigen mensen als ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor of bij de door opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet over voldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel wanneer onvoldoende medewerking wordt verleend. Indien byBP door overmacht van het Corona virus, andere virussen en\of regulering vanuit de overheid niet in staat is om haar diensten uit te voeren, zal byBP een gelijkwaardig alternatief aanbieden en geen restitutie doen van het overeengekomen bedrag.

Tijdens overmacht worden alle leverings- en andere verplichtingen van byBP opgeschort. Indien de periode waarin nakoming door overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat dit betekent dat één van partijen tegenover de ander schadeplichtig is.

Wanneer byBP bij het intreden van de overmacht en/of ontbinding al werkzaamheden verricht heeft, heeft zij het recht dat afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever ook gehouden de betreffende factuur te betalen. Deze factuur wordt dan geacht voort te komen uit een zelfstandige overeenkomst met byBP.

 

Klachten en support

Indien sprake is van een klacht dient deze zo spoedig mogelijk aan byBP gemeld te worden. Wij zullen ons vervolgens maximaal inspannen eventuele klachten op te lossen. Het indienen van een klacht verandert niets aan (de geldigheid van) de betalingsverplichtingen die opdrachtgever met ons is aangegaan.

Tussentijdse beëindiging van opdracht

Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder ingebrekestellingen of uitspraken van een rechter de overeenkomst in sommige gevallen schriftelijk opzeggen. Dit is het geval bij:

  • surséance van betaling;
  • faillissement(s-aanvraag);
  • liquidatie of beëindiging van de onderneming.

Dit geldt niet bij fusies, overnames en dergelijke. Los van het recht op een schadevergoeding kunnen beide partijen zonder uitspraken van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer de ander – altijd na een ingebrekestelling met een termijn van veertien (14) dagen voor herstel – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

Los van het recht op een schadevergoeding kan byBP zonder uitspraak van een rechter de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen of de (verdere) uitvoering van werkzaamheden opschorten wanneer opdrachtgever valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven of de overeenkomst onder valse voorwendselen gesloten heeft.

Een ontbinding, door partijen zelf of door de rechter, heeft nooit terugwerkende kracht. Zowel wanneer wij het werk opschorten, als ook wanneer de overeenkomst ontbonden wordt, is opdrachtgever verplicht de door ons in redelijkheid verrichtte (voorbereidings)werkzaamheden te vergoeden, waaronder ook de met derden aangegane verplichtingen vallen. Als er sprake is van een aanbetaling, dan wordt die met de kosten voor deze verrichtingen verrekend.

Dit alles doet niet af aan de aan byBP op basis van de wet of deze overeenkomst toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding op grond van een winstderving of van de schade die uit de ontbinding voortvloeit. Iedere vordering die byBP op basis hiervan op opdrachtgever heeft of zal krijgen zal dadelijk en ineens opeisbaar zijn.

Wanneer de opdracht ontbonden of opgezegd wordt komen eventueel verleende kwantumkortingen te vervallen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden die tussen byBP en opdrachtgever plaatsvinden of uitgewisseld worden. Onder de diensten van byBP vallen onder andere alle concepten, strategiën, activaties (offline en online) en events.
Indien opdrachtgevers over inkoop- of andere voorwaarden beschikken, dan wijzen wij deze standaard af. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk.
Wanneer een onderdeel van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en strekking van het niet langer geldige onderdeel zoveel mogelijk wordt meegenomen.
byBP heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder dit vooraf te hoeven aankondigen aan te passen, aan te vullen of onderdelen eruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt en treden één maand na deze bekendmaking in werking.
Indien opdrachtgevers de op die wijze bekend gemaakte algemene voorwaarden niet willen accepteren ontstaat het recht de overeenkomst op te zeggen, maar uitsluitend tot aan het moment waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. Opzeggen kan alleen schriftelijk aangetekend aan het kantooradres van byBP.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle dienstverlening van byBP en de afspraken die zij dienaangaande maakt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Nederlands recht van toepassing.